هنگام اظطراب و استرس هورمون هاي مختلفي در بدن ترشح ميشود كه مهمترين آنها آدرنالين و كورتيزول ميباشد .

read more