اكو قلب جنين یا اکو کاردیوگرافی جنین بصورت کلی برای بررسی بيماريهاي قلب در زمان غربالگری دوم انجام می‌شود، در اکوی قلب جنین دکتر رستگار همراه با غربالگری سه ماه سوم وضعیت قلب جنین را از جوانب مختلف یا به توصیه پزشک از نظر خاصی بررسی خواهد کرد

read more