تفاوت اكو قلب جنين با NST – از نظر کاربردی و نوع تست تفاوتهای بسیاری بین NST و اکو قلب چنین وجود دارد ، در زیر به توضیح هرکدام از این موارد در دوران بارداری پرداخت و تفاوت آنها را بیان می‌کنیم.

read more