پس از لقاح جنین تا زمان تولد، رشد جنین الگویی مشخص و قابل پیش بینی دارد. سلول ها تقسیم شده و تغییر شکل می دهند. رشد جنین با تخمک بارور شده (زیگوت) آغاز می شود. تخمک بارور شده ابتدا به بلاستوسیت سپس به رویان تبدیل می شود و در نهایت  جنین شکل می گیرد، لازم به ذکر است...

read more