براساس آنچه در طب چینی گفته شده است از نظر مادر بزرگ ها و قدیمی ها تند و کند بودن ضربان قلب نشانه ای است که جنسیت جنین را تعیین می کند

read more