با توجه به اینکه در انجام اکو قلب جنین هیچگونه اشعه ای وجود ندارد بنابراین ضرری نیز در خصوص انجام اکو قلب جنین وجود ندارد . انرژی گرمایی دستگاههای قدیمی و در صورت انجام داپلر در یکی از عروق به صورت طولانی به وجود می آمد که در  حال حاضر با توجه به دستگاههای مدرن اکو قلب جنین و کوتاه تر شدن مدت زمان اکو قلب جنین این تبدیل گرمایی اتفاق نمی افتد

read more