بر خلاف مطالب نادرستی در خصوص حضور رسوب كلسیم در اكو قلب جنین در قلب جنین منتشر شده است این توده های كوچك هیچ ارتباطی با كلسیم ندارد و از جنس بافت های داخل قلبی (آپاراتوس ها یا تاندون های داخل قلبی است ) كه به مرور زمان از بین می‌روند و تنها در مواردی كه در حضور مشكلات ژنتیكی همراه یا آنومالی های دیگر قلب جنین باشند باشند اهمیت پیدا می‌كنند . چنانچه بررسی های غربالگری ژنتیك غرطبیعی باشند این توده های اكوژن مارا به انجام آزمایشهای تكمیلی ژنتیك راهنمایی می‌كند . این توده ها كوچك می‌باشند و احتیاج به بررسی مجدد با انجام اكو قلب جنین ندارد.

read more